top of page

REKISTERISELOSTE

Keho- ja tunneterapia Emotiuksen asiakasrekisteriseloste

Laatimispäivä 07.05.2018

1. REKISTERINPITÄJÄ

Keho- ja tunneterapia Emotius

Y-tunnus 2911193-5

Käyntiosoite: Eerikinkatu 1, 00100 Helsinki

Puhelin: +358458644546

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Piritta Lepistö, +358458644546, piritta@emotius.fi

2. REKISTERIN NIMI

Keho- ja tunneterapia Emotiuksen asiakas- ja markkinointirekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä tarjouksista ilmoittamiseen. Rekisteriin voidaan myös kerätä asiakaspalautetta.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, ammatti, sukupuoli, syntymäaika, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Lisäksi voidaan tallentaa asiakkuuden kehittämistä varten kerätyt tiedot ja muut asiakkaan omasta aloitteesta annetut tiedot, joita käytetään asiakkaan hoidoissa. 

 

Mahdollista markkinointia varten voidaan tallentaa seuraavat tiedot: 

- luvat markkinointiviestintään, ja asiakkaan ilmoituksesta, 

- suoramarkkinointikielto

- kielto lähettää markkinointikyselyjä. 

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

6. TIETOJEN LUOVUTUS

Keho- ja tunneterapia Emotius ei luovuta kerättyjä asiakastietoja ulkopuolisille tahoille, ellei se ole lain tai viranomaisen puolelta pakotettu siihen.

7. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon.
Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa. Luottamuksellisten tietojen, kuten luottokortti- ja pankkitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -salattua yhteyttä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.

9. TARKASTUSOIKEUS

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

10. KIELTO-OIKEUS JA VIRHEELLISEN TIEDON KORJAAMINEN

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.
Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 
Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

bottom of page